برچسب زده شده: ۴.۵ می‌میرند

۴.۵ شاغل در کشور روزانه می‌میرند

۴.۵ شاغل در کشور روزانه می‌میرند

۴.۵ شاغل در کشور روزانه می‌میرند معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه روزانه یک نفر از تعداد مرگ و میر نیروی کار کشور کاسته شده است، گفت: حوادث ناشی از کار بیش از...