برچسب زده شده: ۵۱ هستیم

۵۱ میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان با کسری بودجه مواجه هستیم

۵۱ میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان با کسری بودجه مواجه هستیم

۵۱ میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان با کسری بودجه مواجه هستیمرئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: در سال‌جاری ۵۱ میلیارد تومان کسری بودجه داریم که در صورت عدم تامین مالی، ارائه خدمات...