برچسب زده شده: ۵۶۲ است

۵۶۲ دوره دانش افزایی در دانشگاه‌ها برگزار شده است

۵۶۲ دوره دانش افزایی در دانشگاه‌ها برگزار شده است

۵۶۲ دوره دانش افزایی در دانشگاه‌ها برگزار شده استرئیس مرکز هم‌اندیشی استادان کشور گفت: در حوزه دانش افزایی ۵۶۲ دوره در دانشگاه‌ها برگزار شد که از جمله آن‌ها دوره‌های روشن فکری، سبک زندگی و...