برچسب زده شده: ۵ روستایی

باسوادی ۵ هزار زن عشایری و روستایی

باسوادی ۵ هزار زن عشایری و روستایی

باسوادی ۵ هزار زن عشایری و روستاییمشاور رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در امور زنان از باسوادی ۵ هزار دختر و زن عشایری و روستایی در ۲ سال گذشته خبر داد. باسوادی ۵ هزار زن...