برچسب زده شده: ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یا

اعتبارات  ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی عمرانی بودجه سال آینده؛ واقعیت یا سراب؟

اعتبارات ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی عمرانی بودجه سال آینده؛ واقعیت یا سراب؟

اعتبارات ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی عمرانی بودجه سال آینده؛ واقعیت یا سراب؟ بودجه‌ سال ۹۶باتوجه به اظهارات اخیر روحانی یک رقم ۶۰ هزار میلیارد تومانی را به عنوان اعتبارات عمرانی درنظر گرفته؛ رقمی که نسبت به...