برچسب زده شده: ۶۰ حراج

افزایش ۶۰ درصدی فروش ثروت ملی ایران زیر تدبیر حراج

افزایش ۶۰ درصدی فروش ثروت ملی ایران زیر تدبیر حراج

افزایش ۶۰ درصدی فروش ثروت ملی ایران زیر تدبیر حراج آمارهای مستند حاکی از آن است که در طول حدود دو ماه نخست لغو تحریم ها و در حالی کماکان محدودیت های سوئیفت، انتقال...