برچسب زده شده: ۶۰ واگذار

۶۰ درصد اختیارات آموزشی به دانشگاه‌ها واگذار شده/ استقلال دانشگاه‌ها در حال انجام است

۶۰ درصد اختیارات آموزشی به دانشگاه‌ها واگذار شده/ استقلال دانشگاه‌ها در حال انجام است

۶۰ درصد اختیارات آموزشی به دانشگاه‌ها واگذار شده/ استقلال دانشگاه‌ها در حال انجام استوزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص آخرین وضعیت استقلال دانشگاه‌ها گفت: تاکنون ۶۰ درصد اختیارات آموزشی و ۹۰ درصد اختیارات...