برچسب زده شده: ۸۸ انتقال

۸۸ مجروح حادثه سامرا به کشور منتقل شدند/ ۱۱مجروح قابل انتقال نبودند

۸۸ مجروح حادثه سامرا به کشور منتقل شدند/ ۱۱مجروح قابل انتقال نبودند

۸۸ مجروح حادثه سامرا به کشور منتقل شدند/ ۱۱مجروح قابل انتقال نبودند ۸۸ مجروح حادثه سامرا به کشور منتقل شدند/ ۱۱مجروح قابل انتقال نبودند ۸۸ مجروح حادثه سامرا به کشور منتقل شدند/ ۱۱مجروح قابل...