برچسب زده شده: ۸ رسانده

شهرداری خط ۸ مترو را به صورت آبرومندانه به پایان رسانده است

شهرداری خط ۸ مترو را به صورت آبرومندانه به پایان رسانده است

شهرداری خط ۸ مترو را به صورت آبرومندانه به پایان رسانده استرئیس شورای اسلامی شهر تهران با تقدیر از عملکرد شهرداری در احداث خط ۸ متروی تهران تا فرودگاه امام خمینی گفت: شهرداری توانسته...