برچسب زده شده: ۹۰۰۰

افزایش زیان انباشته سازمان بیمه سلامت به ۹۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷

افزایش زیان انباشته سازمان بیمه سلامت به ۹۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷

افزایش زیان انباشته سازمان بیمه سلامت به ۹۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش زیان انباشته سازمان بیمه سلامت به ۹۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش زیان انباشته سازمان بیمه سلامت به ۹۰۰۰...