برچسب زده شده: ۹۴ صداوسیما

سال ۹۴ سال تغییرات ساختاری و باز مهندسی صداوسیما بود

سال ۹۴ سال تغییرات ساختاری و باز مهندسی صداوسیما بود

سال ۹۴ سال تغییرات ساختاری و باز مهندسی صداوسیما بود رییس سازمان صدا وسیما گفت: سازمان صداوسیما پس از فراز و نشیب‌های گوناگون نیازمند ارزیابی و بازنگری بود تا در قالب سازمانی رسانه‌ای، چابک‌تر...