برچسب زده شده: 120هزار کتابخانه

120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود دارد

120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود دارد

120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود داردمدیر کتابخانه‎ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد گفت: 120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود دارد. 120هزار جلد کتاب در کتابخانه این واحد وجود دارد...