برچسب زده شده: 23:45

زمان رای‌گیری تا 23:45 دقیقه در تهران تمدید شد

زمان رای‌گیری تا 23:45 دقیقه در تهران تمدید شد

استاندار تهران اعلام کرد که مدت‌زمان رای‌گیری تا ساعت 23:45 دقیقه در تهران تمدید شده است. عکس صبحانه