برچسب زده شده: 24 شدند

24 هزار نفر از دانشگاهیان کشور به عتبات عالیات اعزام شدند

24 هزار نفر از دانشگاهیان کشور به عتبات عالیات اعزام شدند

24 هزار نفر از دانشگاهیان کشور به عتبات عالیات اعزام شدندمعاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:در شانزده و هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان حدود 24 هزار نفر از دانشگاهیان کشور به...