برچسب زده شده: 2700 زده

تکمیل 2700 واحد مسکن موقت در مناطق زلزله زده کرمانشاه

تکمیل 2700 واحد مسکن موقت در مناطق زلزله زده کرمانشاه

تکمیل 2700 واحد مسکن موقت در مناطق زلزله زده کرمانشاه تکمیل 2700 واحد مسکن موقت در مناطق زلزله زده کرمانشاه تکمیل 2700 واحد مسکن موقت در مناطق زلزله زده کرمانشاه