برچسب زده شده: 35 بلوچستان

35 درصد مدارس متوسطه سیستان و بلوچستان جمعیتی کمتر از حد استاندارد دارند

35 درصد مدارس متوسطه سیستان و بلوچستان جمعیتی کمتر از حد استاندارد دارند

35 درصد مدارس متوسطه سیستان و بلوچستان جمعیتی کمتر از حد استاندارد دارند 35 درصد مدارس متوسطه سیستان و بلوچستان جمعیتی کمتر از حد استاندارد دارند 35 درصد مدارس متوسطه سیستان و بلوچستان جمعیتی...