برچسب زده شده: 50 سینای

بیش از 50 کشته در حمله به مسجدی در سینای شمالی

بیش از 50 کشته در حمله به مسجدی در سینای شمالی

بیش از 50 کشته در حمله به مسجدی در سینای شمالی بیش از 50 کشته در حمله به مسجدی در سینای شمالی بیش از 50 کشته در حمله به مسجدی در سینای شمالی