برچسب زده شده: فساد»

“ریشه‌کن کردن «فقر و فساد» در اولویت کاری رئیس جمهور باشد

“ریشه‌کن کردن «فقر و فساد» در اولویت کاری رئیس جمهور باشد

“ریشه‌کن کردن «فقر و فساد» در اولویت کاری رئیس جمهور باشدامام جمعه قم گفت: مسئله عدالت و ریشه کن کردن فقر و فساد باید در اولویت کاری رئیس جمهور باشد و همچنین باید براساس...