برچسب زده شده: :60 تحریم

رییس جمهور :60 درصد مشکلات مربوط به تحریم نیست

رییس جمهور :60 درصد مشکلات مربوط به تحریم نیست

رییس جمهور نشان دادن چهره واقعی ملت ایران را از اهداف دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: دنیا امروز به ملت ایران به گونه‌ای دیگر نگاه می‌کند. دانلود سریال و آهنگ ورزشی

رییس جمهور: 60 درصد مشکلات مربوط به تحریم نیست

رییس جمهور: 60 درصد مشکلات مربوط به تحریم نیست

رییس جمهور نشان دادن چهره واقعی ملت ایران را از اهداف دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: دنیا امروز به ملت ایران به گونه‌ای دیگر نگاه می‌کند. مد روز موبایل دوستان