برچسب زده شده: 69740000000000 کشور

وجود 69740000000000 تومان سرمایه راکد در کشور

وجود 69740000000000 تومان سرمایه راکد در کشور

محاسبه ارزش یک میلیون و 400 هزار خانه خالی کشور ما را به رقم حدود 69 هزار میلیارد تومان می‌رساند که لزوم ورود این خانه‌ها به بازار اجاره را بیش از پیش ضروری می‌سازد....