برچسب زده شده: 89 زلزله‎‌زده

برآورد خسارت 89 میلیارد ریالی به بخش شیلات مناطق زلزله‎‌زده کرمانشاه

برآورد خسارت 89 میلیارد ریالی به بخش شیلات مناطق زلزله‎‌زده کرمانشاه

برآورد خسارت 89 میلیارد ریالی به بخش شیلات مناطق زلزله‎‌زده کرمانشاه برآورد خسارت 89 میلیارد ریالی به بخش شیلات مناطق زلزله‎‌زده کرمانشاه برآورد خسارت 89 میلیارد ریالی به بخش شیلات مناطق زلزله‎‌زده کرمانشاه