برچسب زده شده: 96 بازنشستگان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در سال 96

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در سال 96

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در سال 96 افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در سال 96 افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در سال 96