“چک چک” اردکان در انتظار ثبت جهانی

“چک چک” اردکان در انتظار ثبت جهانی
استان یزد که سال 95 را نیز با نام سال خوش آمدگویی به خود اختصاص داده است، تاکنون که بیش از نیمی از ایام تعطیلات نورزوی را پشت سر گذاشته، ولی همچنان با استقبال پرشور مسافرین نوروزی روبرو است.

“چک چک” اردکان در انتظار ثبت جهانی

استان یزد که سال 95 را نیز با نام سال خوش آمدگویی به خود اختصاص داده است، تاکنون که بیش از نیمی از ایام تعطیلات نورزوی را پشت سر گذاشته، ولی همچنان با استقبال پرشور مسافرین نوروزی روبرو است.
“چک چک” اردکان در انتظار ثبت جهانی

تکنولوژی جدید

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...