صاحبان تفکر “ژن خوب” نژاد پرستند

صاحبان تفکر “ژن خوب” نژاد پرستند
«آقازادگی» در ادبیات اجتماعی ما با واژگانی، چون ویژه‌خواری، رانت اطلاعاتی مترادف شده است. اصطلاحی که پیش از این به کسانی اطلاق می‌شد که علاوه بر انتساب به بزرگان از خصوصیاتی، چون ساده زیستی، اخلاق‌مداری، مردمداری و … برخوردار بودند.

صاحبان تفکر “ژن خوب” نژاد پرستند

«آقازادگی» در ادبیات اجتماعی ما با واژگانی، چون ویژه‌خواری، رانت اطلاعاتی مترادف شده است. اصطلاحی که پیش از این به کسانی اطلاق می‌شد که علاوه بر انتساب به بزرگان از خصوصیاتی، چون ساده زیستی، اخلاق‌مداری، مردمداری و … برخوردار بودند.
صاحبان تفکر “ژن خوب” نژاد پرستند

ممکن است بپسندید...