اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تعدیل شد

اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تعدیل شد
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت از بازگشت نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی به قیمت سال گذشته البته با احتساب افزایش حدود ۱۵درصد خبر داد.

اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تعدیل شد

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت از بازگشت نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی به قیمت سال گذشته البته با احتساب افزایش حدود ۱۵درصد خبر داد.
اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تعدیل شد

ممکن است بپسندید...