آیین‌نامه ادامه تحصیل دانشجویان ورزشکار مدال آور تصویب می‌شود

آیین‌نامه ادامه تحصیل دانشجویان ورزشکار مدال آور تصویب می‌شود
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: هدف اصلی ما شانس تحصیل دانشجویان مدال آور و قهرمان در بهترین دانشگاه‌های کشور است که آیین‌نامه آن تا پایان سال تنظیم و تصویب خواهد شد.

آیین‌نامه ادامه تحصیل دانشجویان ورزشکار مدال آور تصویب می‌شود

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: هدف اصلی ما شانس تحصیل دانشجویان مدال آور و قهرمان در بهترین دانشگاه‌های کشور است که آیین‌نامه آن تا پایان سال تنظیم و تصویب خواهد شد.
آیین‌نامه ادامه تحصیل دانشجویان ورزشکار مدال آور تصویب می‌شود

ممکن است بپسندید...