روحانی پاسخی جز ناسزا و تمسخر در جواب منتقدین ندارد/ رئیس‌جمهور شأن لباس پیامبر را حفظ کند

روحانی پاسخی جز ناسزا و تمسخر در جواب منتقدین ندارد/ رئیس‌جمهور شأن لباس پیامبر را حفظ کند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت:این الفاظ و نوع برخورد با لباس، جایگاه و ادعای روحانی که گفت من یک حقوقدان هستم، سرهنگ نیستم و تمامی وعده وعیدهایش در تعارض است.

روحانی پاسخی جز ناسزا و تمسخر در جواب منتقدین ندارد/ رئیس‌جمهور شأن لباس پیامبر را حفظ کند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت:این الفاظ و نوع برخورد با لباس، جایگاه و ادعای روحانی که گفت من یک حقوقدان هستم، سرهنگ نیستم و تمامی وعده وعیدهایش در تعارض است.
روحانی پاسخی جز ناسزا و تمسخر در جواب منتقدین ندارد/ رئیس‌جمهور شأن لباس پیامبر را حفظ کند

ممکن است بپسندید...