فرانسه اسب تروای ترامپ در اتحادیه اروپا است/ پیروی اروپایی‌ها از آمریکا برای نقض برجام اصلاً بعید نیست

فرانسه اسب تروای ترامپ در اتحادیه اروپا است/ پیروی اروپایی‌ها از آمریکا برای نقض برجام اصلاً بعید نیست
یک کارشناس مسائل سیاست خارجی در خصوص مسئله برجام و اتحاد اروپا و آمریکا گفت: بعید به نظر نمی‌رسد که در میان مدت کشور‌های اتحادیه اروپا از سیاست آمریکا در حوزه برجام پیروی کنند و با این کشور همسو باشند.

فرانسه اسب تروای ترامپ در اتحادیه اروپا است/ پیروی اروپایی‌ها از آمریکا برای نقض برجام اصلاً بعید نیست

یک کارشناس مسائل سیاست خارجی در خصوص مسئله برجام و اتحاد اروپا و آمریکا گفت: بعید به نظر نمی‌رسد که در میان مدت کشور‌های اتحادیه اروپا از سیاست آمریکا در حوزه برجام پیروی کنند و با این کشور همسو باشند.
فرانسه اسب تروای ترامپ در اتحادیه اروپا است/ پیروی اروپایی‌ها از آمریکا برای نقض برجام اصلاً بعید نیست

ممکن است بپسندید...