قرآن تنها کتاب آسمانی است که هیچ شکی در اصالت آن وجود ندارد

قرآن تنها کتاب آسمانی است که هیچ شکی در اصالت آن وجود ندارد
رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: تنها کتاب آسمانی که هیچ شکی در اصالت آن نیست قرآن کریم است و اعتبار آن زیاد است و حتی اعتبار بقیه کتب آسمانی به اعتبار قرآن است

قرآن تنها کتاب آسمانی است که هیچ شکی در اصالت آن وجود ندارد

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: تنها کتاب آسمانی که هیچ شکی در اصالت آن نیست قرآن کریم است و اعتبار آن زیاد است و حتی اعتبار بقیه کتب آسمانی به اعتبار قرآن است
قرآن تنها کتاب آسمانی است که هیچ شکی در اصالت آن وجود ندارد

ممکن است بپسندید...