محیط‌بانی با لباس طلبگی/ تبلیغ عملی دین در کوه و جنگل

محیط‌بانی با لباس طلبگی/ تبلیغ عملی دین در کوه و جنگل
گروه جهادی «طراوت ماندگار» گروهی متشکل از چندین طلبه است که یکی از وظایف خود را حفاظت از محیط زیست قرار دادند و هرجا لازم باشد به کمک طبیعت می‌آیند.

محیط‌بانی با لباس طلبگی/ تبلیغ عملی دین در کوه و جنگل

گروه جهادی «طراوت ماندگار» گروهی متشکل از چندین طلبه است که یکی از وظایف خود را حفاظت از محیط زیست قرار دادند و هرجا لازم باشد به کمک طبیعت می‌آیند.
محیط‌بانی با لباس طلبگی/ تبلیغ عملی دین در کوه و جنگل

ممکن است بپسندید...