پشت‌پرده انتخابات شورای ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم چه می‌گذرد؟/ کلاه سرتان نرود!

پشت‌پرده انتخابات شورای ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم چه می‌گذرد؟/ کلاه سرتان نرود!
این روز‌ها با توجه به نزدیکی به ایام انتخاب اعضای این کمیته بازهم زخم‌های کهنه سالیان گذشته سر باز کرده است. مهندسی، تخلفات گسترده، حذف نشریات ناهمسو با مسئولین و … در انتخابات این شورا به چشم می‌خورد.

پشت‌پرده انتخابات شورای ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم چه می‌گذرد؟/ کلاه سرتان نرود!

این روز‌ها با توجه به نزدیکی به ایام انتخاب اعضای این کمیته بازهم زخم‌های کهنه سالیان گذشته سر باز کرده است. مهندسی، تخلفات گسترده، حذف نشریات ناهمسو با مسئولین و … در انتخابات این شورا به چشم می‌خورد.
پشت‌پرده انتخابات شورای ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم چه می‌گذرد؟/ کلاه سرتان نرود!

ممکن است بپسندید...