برچسب زده شده: راه‌اندازی است

راه‌اندازی “مراکز مشاوره ویژه” توسط وزارت ورزش و جوانان موازی‌کاری است

راه‌اندازی “مراکز مشاوره ویژه” توسط وزارت ورزش و جوانان موازی‌کاری است

راه‌اندازی “مراکز مشاوره ویژه” توسط وزارت ورزش و جوانان موازی‌کاری استرییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان آنکه حدود 10 سال است که سازمان بهزیستی به مراکز مشاوره مجوز...